cybersecurity, pentest, va, phishingemail, iso27001, Robot, training

Vulnerability Assessment (VA Scan)

ตัวอย่างการทำ Vulnerability Assessment (VA Scan) ในธุรกิจต่างๆ

การประเมินความเสี่ยงทางความปลอดภัย หรือการทำ Vulnerability Assessment (VA Scan) เป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญที่ธุรกิจทุกประเภทควรดำเนินการเพื่อป้องกันตัวเองจากการโจมตีทางไซเบอร์และการละเมิดข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถรับมือกับความเสี่ยงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตัวอย่างรูปแบบการทำ Vulnerability Assessment (VA Scan) ในภาคธุรกิจ แบ่งได้ดังนี้

 1. ธุรกิจธนาคาร การทำ Vulnerability Assessment (VA Scan) ในธุรกิจธนาคารเป็นอีกขั้นตอนสำคัญที่ช่วยในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบของธนาคารออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากธนาคารมีข้อมูลสำคัญมากมาย ดังนั้นการรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดเพื่อปกป้องข้อมูลและสิทธิของลูกค้า โดยธนาคารจะใช้เพื่อตรวจสอบชองโหว่ในระบบของธนาคารออนไลน์ให้ปลอดภัย เช่น ตรวจสอบการโจมตีแบบ SQL injection การโจมตีแบบ Cross-site scripting (XSS) การโจมตีแบบ Man-in-the-middle (MITM) และธนาคารอาจใช้เครื่องมืออัตโนมัติในการตรวจสอบ เช่น Nessus หรือ Qualy

 2. โรงพยาบาล การทำ Vulnerability Assessment (VA Scan) ในโรงพยาบาลจะเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทางการแพทย์และข้อมูลผู้ป่วย ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญ โดยโรงพยาบาลจะใช้เพื่อตรวจสอบช่องโหว่ในระบบบันทึกสุขภาพผู้ป่วย (EHR) เช่น การเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญูเสียข้อมูลผู้ป่วย การดัดแปลงข้อมูลผู้ป่วย

 3. หน่วยงานภาครัฐ การทำ Vulnerability Assessment (VA Scan) ในหน่วยงานภาครัฐใช้จะใช้เพื่อการตรวจสอบช่องโหวของระบบต่างๆ เช่น  เว็บไซต์ของหน่วยงาน ระบบฐานข้อมลู ระบบอีเมล เป็นต้น เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความสำคัญและเป็นความลับ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเหล่านี้เป็นความรับผิดชอบอันสำคัญของหน่วยงานภาครัฐ และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับหน่วยงานภาครัฐอีกด้วย

 4. E-commerce การทำ Vulnerability Assessment (VA Scan) ใน ธุรกิจ E-commerce จะใช้เพื่อตรวจสอบช่องโหว่ของระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ e-commerce รวมไปถึงในเว็บไซต์ เช่น ตรวจสอบการโจมตีแบบ SQL injection การโจมตีแบบ Cross-site request forgery (CSRF) การโจมตีแบบ Remote Code Execution (RCE) เพื่อปกป้องข้อมูลที่สำคัญของลูกค้า

 5. ธุรกิจขนาดเล็ก การทำ Vulnerability Assessment (VA Scan) ใน ธุรกิจขนาดเล็ก เป็นการป้องกันความเสี่ยงทางความปลอดภัยของข้อมูลและระบบของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการตรวจสอบช่องโหว่ของระบบไอทีของธุรกิจให้มีความปลอดภัยมากขึ้น

 

ทำไมต้องทำ Vulnerability Assessment (VA Scan)

การทำ Vulnerability Assessment (VA Scan) เป็นกระบวนการที่สำคัญและจำเป็นสำหรับธุรกิจหรือองค์กร เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบให้ปลอดภัย ดังนี้

 • เพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ การทำ VA Scan ช่วยในการระบุและจำแนกช่องโหว่ที่อาจเป็นจุดอ่อนของระบบ  เครือข่าย และแอปพลิเคชันที่อาจถูกแฮ็กเกอร์โจมตีได ้ช่วยให้สามารถแก้ไขช่องโหว่เหล่านี้ก่อนที่จะถูกโจมตีได้

 • ลดความเสี่ยง การทำ VA Scan ช่วยให้ประเมินระดับความรุนแรงของช่องโหว่ และความเสี่ยงจากการโจมตีไซเบอร์ ที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยจะช่วยให้สามารถจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขช่องโหว่ และลดความเสี่ยงของการสูญเสียข้อมูล

 • รักษาชื่อเสียง การโจมตีทางไซเบอร์อาจสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงขององค์กรได้ การทำ VA Scan ช่วยให้ องค์กรสามารถแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของลูกค้า

 • เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนด การทำ VA Scan ช่วยให้ธุรกิจได้ปฎิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายและข้อบังคับ ข้อกำหนดให้ถูกต้อง

 

เมื่อไหร่ที่ควรทำ Vulnerability Assessment (VA Scan)

การทำ Vulnerability Assessment (VA Scan) เป็นสิ่งที่ต้องควรทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับระบบและข้อมูลของธุรกิจ โดยสามารถทำ VA Scan ดังต่อไปนี้

 • ก่อนใช้งานระบบใหม่ การทำ VA Scan เป็นสิ่งสำคัญในการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบใหม่ ก่อนจะนำไปใช้จริง ควรทำก่อนใช้งานระบบใหม่ เพื่อตรวจสอบว่าระบบมีความปลอดภัยหรือไม่

 • เปลี่ยนแปลงระบบ การเปลี่ยนแปลงของระบบ ควรจะดำเนินการหลังจากมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ การอัปเดตซอฟต์แวร์ การติดตั้งฟีเจอร์ใหม่ หรือการปรับเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าระบบ

 • การดูแลอย่างสม่ำเสมอ  VA Scan ควรเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ โดยทำการสแกนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยและระบุช่องโหว่ในระบบ
^