cybersecurity, pentest, va, phishingemail, iso27001, Robot, training

Penetration Testing

การทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) หรือเพนเทสต์ เป็นการจำลองการโจมตีทางไซเบอร์แบบได้รับอนุญาตบนระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อประเมินความปลอดภัยของระบบ ไม่ควรสับสนกับการประเมินช่องโหว่ (Vulnerability Assessment)

การทดสอบเจาะระบบดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เรียกว่า "พนักงานเพนเทสต์" พนักงานเหล่านี้จะใช้เทคนิคและเครื่องมือต่างๆ เพื่อพยายามค้นหาช่องโหว่ในระบบ เมื่อพบช่องโหว่แล้ว พนักงานเพนเทสต์จะรายงานให้เจ้าของระบบทราบ เพื่อที่เจ้าของระบบจะได้ดำเนินการแก้ไข

ประโยชน์ของการทดสอบเจาะระบบ

 • ช่วยค้นหาช่องโหว่ในระบบก่อนที่จะถูกโจมตีจริง
 • ช่วยให้เจ้าของระบบเข้าใจความเสี่ยงทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น
 • ช่วยให้เจ้าของระบบตัดสินใจเลือกมาตรการป้องกันที่เหมาะสม
 • ช่วยยกระดับความปลอดภัยของระบบโดยรวม

ประเภทของการทดสอบเจาะระบบ

 • การทดสอบเจาะระบบแบบ Black-box: พนักงานเพนเทสต์จะไม่มีข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับระบบล่วงหน้า
 • การทดสอบเจาะระบบแบบ White-box: พนักงานเพนเทสต์จะมีข้อมูลเกี่ยวกับระบบทั้งหมด
 • การทดสอบเจาะระบบแบบ Gray-box: พนักงานเพนเทสต์จะมีข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับระบบ

กระบวนการทดสอบเจาะระบบ

 1. การวางแผน: กำหนดขอบเขต เป้าหมาย และวิธีการทดสอบ
 2. การรวบรวมข้อมูล: รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบเป้าหมาย
 3. การวิเคราะห์ช่องโหว่: ค้นหาช่องโหว่ในระบบ
 4. การโจมตี: ใช้ช่องโหว่เพื่อโจมตีระบบ
 5. การรายงาน: รายงานผลการทดสอบให้เจ้าของระบบทราบ
 6. การแก้ไข: เจ้าของระบบแก้ไขช่องโหว่

^