cybersecurity, pentest, va, phishingemail, iso27001, Robot, training

รายชื่อลูกค้า


1.  พัฒนาระบบการตรวจสอบการทุจริตยาแห่งประเทศไทย 2538
2.  พัฒนาระบบการเลือกตั้ง ส.ส. อำเภอเขมรราฐ
3.  พัฒนาระบบประกันชีวิตบริษัทสัมพันธ์ประกันภัย จ. ปราจีนบุรี
4.  พัฒนาระบบขายส่งขนม+ระบบ barcode  อำเภอเลิงนกกระทา
5.  พัฒนาระบบภัตตาคาร หน้าสนามบินดอนเมือง
6.  พัฒนาระบบโรงแรม กิจตรง  www.kittrongvill.com
7.  พัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านระบบ Online มหาวิทยาลัยราชธานี 2550-2552
8.  พัฒนาระบบคุรุภัณฑ์ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เขต 7
9.  พัฒนาระบบขายสินค้าหน้าร้าน Post Shop ร้านขายส่งเลิงนกกระทา
10.  พัฒนาระบบห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์+Online อุบลราชธานี
11.  พัฒนาระบบขายส่ง หมูยอ นวลปราง
12.  พัฒนาระบบบุคลากร เพื่อขออนุญาติไปอบรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เขต 7
13.  พัฒนาระบบ Hotspot  รองรับมากกว่า 500 user ต่อ Server 1 เครื่อง บน linux
14.  พัฒนาระบบ พัสดุ  กรมวิทยาศาตร์การแพทย์ จังหวัดอุบล
15.  พัฒนาระบบ E-Commerce เปิดให้ร้านค้าเช่าขายสินค้า
16.  พัฒนาระบบ ข้อสอบ Online
16.  พัฒนาระบบเวปไซต์วิทยลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบล  www.polytechnic.ac.th  พ.ศ.2543-2549
17.  พัฒนาระบบเวปไซต์มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบล  www.rtu.ac.th  พ.ศ.2550-2552
18.  พัฒนาระบบเวปไซต์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดอุบล  www.ubon.moph.go.th  พ.ศ.2541-2542
19.  พัฒนาระบบเวปไซต์ ศนจ. เขมราฐ จังหวัดอุบล  www.kmrubon.com พ.ศ.2551-2552
20.  พัฒนาระบบขายยาหน้าร้าน
21.  พัฒนาระบบแยกเส้นเน็ตเส้นเกมส์ บน Linux  สำหรับร้านเกมส์ จำนวน 36 ร้าน จังหวัดอุบล จังหวัดอำนาจเจริญ
22.  พัฒนาระบบส่งเอกสารภายใน วิทยาลัยโปรลีเทคนิคอุบล พ.ศ.2543-2549
23.  พัฒนาระบบ วิทยุ online มหาวิทยาลัยราชธานี  พ.ศ.2550-2552
24.  พัฒนาระบบ Email Server วิทยาลัยโปลีเทคนิคอุบล พ.ศ.2545-2549
25.  พัฒนาระบบ Email Server มหาวิทยาลัยราชธานี พ.ศ.2550-2552
26.  พัฒนาระบบเวปไซต์ บริษัท โรจภัจน์ www.rpg-house.com  พ.ศ. 2553
27.  พัฒนาระบบขายตรง Online บริษัท โรจภัจน์ www.rpg-house.com  พ.ศ. 2553
28.  พัฒนาระบบเบิกจ่ายพัสดุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดอุบล 
30.  ระบบการใช้อินเตอร์เน็ต แมนชั่นนงนุช ระบบ Authentication เก็บ log พ.ร.บ. 50 จำนวน 64 ห้อง
31.  ระบบการตัดไฟฟ้าภายในห้อง ECS แมนชั่นบัววิลเลจ จำนวน 89 ห้อง
32.  ระบบการใช้อินเตอร์เน็ต แมนชั่นใบตัง ระบบ Authentication เก็บ log พ.ร.บ. 50 จำนวน 52 ห้อง
33.  ติดตั้งระบบตู้สาขา Phonix Jupiter 64 แมนชั่นใบตัง จำนวน 52 ห้อง
33.  แก้ไขระบบติดตั้งระบบกล้องวงจร AVTECH 6 Chanal แมนชั่นใบตัง
34.  ติดตั้งระบบตู้สาขา Panasonic Model:KX-TES824BX บริษัทโรจนภัทร จังหวัดอุบล จำนวน 8 ห้อง 
35.  ระบบการใช้อินเตอร์เน็ต แมนชั่นปลาทอง ระบบ Authentication เก็บ log พ.ร.บ. 50 จำนวน 80 ห้อง
36.  ระบบการใช้อินเตอร์เน็ต แมนชั่นพรกมล 1 ระบบ Authentication เก็บ log พ.ร.บ. 50 จำนวน 100 ห้อง
37.  ระบบการใช้อินเตอร์เน็ต แมนชั่นพรกมล 2 ระบบ Authentication เก็บ log พ.ร.บ. 50 จำนวน 100 ห้อง
38   ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด แมนชั่นพรกมล 1 จำนวน 16 Chanal Watachi ดูผ่านเวปที่อเมริกา
39   ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด แมนชั่นพรกมล 2 จำนวน 16 Chanal Watachi ดูผ่านเวปที่อเมริกา
40.  ติดตั้งระบบ Access contron Hip รองรับได้ 200 คน แมนชั่นพรกมล 1
41.  ติดตั้งระบบ Access contron Hip รองรับได้ 200 คน แมนชั่นพรกมล 2
42.  ระบบการใช้อินเตอร์เน็ต แมนชั่นศิลป วิลเลจ ระบบ Authentication เก็บ log พ.ร.บ. 50 จำนวน 26 ห้อง
43   ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด แมนชั่นศิลป วิลเลจ จำนวน 8 Chanal Watachi ดูผ่านเวป
44.  ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด แมนชั่น ประสงค์สุขเพลส  จำนวน 16 Chanal Watachi ดูผ่านเวป
45.  ติดตั้งระบบสายโทรศัพท์ภายใน ประสงค์สุขเพลส จำนวน 62 ห้อง
46.  ติดตั้งระบบสายสัญญาณ Access Point  ประสงค์สุขเพลส  จำนวน 6 จุด
47.  ติดตั้งระบบ Server แยกเส้นเน็ตเส้นเกมส์ ร้าน BBdotA จำนวน 40 เครื่อง 2 คู่สาย  ความเร็ว 22 Mbps
48.  ติดตั้งระบบร้านเกมพร้อม Server แยกเส้นเน็ตเส้นเกมส์ ร้าน Fortune จำนวน 35 เครื่อง 2 คู่สาย  ความเร็ว 42 Mbps
49.  ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด หอพัก เคหาสน์จ้นทรา วิลเลจ จำนวน 2 Chanal Watachi ดูผ่านเวป
50.  ติดตั้งระบบร้านเกมพร้อม Server แยกเส้นเน็ตเส้นเกมส์ ร้าน Fortune2 จังหวัดยโสธร จำนวน 20 เครื่อง 2 คู่สาย  ความเร็ว 16 Mbps
51.  ติดตั้งระบบ Server แยกเส้นเน็ตเส้นเกมส์ ร้าน JB.net จำนวน 18 เครื่อง 2 คู่สาย  ความเร็ว 22 Mbps
52.  ติดตั้งระบบร้านเกมพร้อม Server แยกเส้นเน็ตเส้นเกมส์ ร้าน j-net จำนวน 10 เครื่อง 2 คู่สาย  ความเร็ว 16 Mbps
53.  ติดตั้งระบบ Server แยกเส้นเน็ตเส้นเกมส์ ร้าน Mynet จำนวน 16 เครื่อง 2 คู่สาย  ความเร็ว 10 Mbps
54.  ติดตั้งระบบ Server แยกเส้นเน็ตเส้นเกมส์ ร้าน P-net จำนวน 12 เครื่อง 2 คู่สาย  ความเร็ว 10 Mbps
55.  ติดตั้งระบบร้านเกมพร้อม Server แยกเส้นเน็ตเส้นเกมส์ ร้าน richly จำนวน 25 เครื่อง 2 คู่สาย  ความเร็ว 32 Mbps
56.  ติดตั้งระบบ Server แยกเส้นเน็ตเส้นเกมส์ ร้าน speed-de จังหวัด อำนาจเจริญ จำนวน 22 เครื่อง 2 คู่สาย  ความเร็ว 18 Mbps
57.  ติดตั้งระบบ Server แยกเส้นเน็ตเส้นเกมส์ ร้าน TK เน็ต จำนวน 12 เครื่อง 2 คู่สาย  ความเร็ว 12 Mbps
58.  ติดตั้งระบบ Server แยกเส้นเน็ตเส้นเกมส์ ร้าน Zail Net จำนวน 35 เครื่อง 2 คู่สาย  ความเร็ว 12 Mbps
59.  ติดตั้งระบบร้านเกมเครื่องคุมร้านและเครื่องบริการ ร้านSP จำนวน 10 เครื่อง
60.  ติดตั้งระบบร้านเกมเครื่องคุมร้านและเครื่องบริการ ร้านรักษาสัตย์ จำนวน 16 เครื่อง
61.  ติดตั้งระบบ Server แยกเส้นเน็ตเส้นเกมส์ ร้านต้นตระกูลทอง จำนวน 25 เครื่อง 2 คู่สาย  ความเร็ว 14 Mbps
62.  ติดตั้งระบบร้านเกมพร้อม Server แยกเส้นเน็ตเส้นเกมส์ ร้านลุงหมอออนไลท์ จำนวน 25 เครื่อง 2 คู่สาย  ความเร็ว 30 Mbps
63.  ติดตั้งระบบร้านเกมพร้อม Server แยกเส้นเน็ตเส้นเกมส์ ร้านดาต้าเน็ต จำนวน 30 เครื่อง 4 คู่สาย  ความเร็ว 50 Mbps
64.  ติดตั้งระบบ กล้องวงจรปิดให้ใช้งานร่วมกับ True ได้ โรงแรมบดินทร์ จังหวัดอุบล
65.  ติดตั้งระบบ Fiber Optic โครงการโรงเรียนในฝัน ระยะ 382 เมตร จำนวน 2 เส้น พร้อมเชื่อมสัญญาทุกอาคารเรียน จำนวน 4 จุด
66.  ติดตั้งระบบ Fiber Optic มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต จังหวัดอำนาจเจริญ  ในตัวอาคาร 6 ชั้น
67.  ติดตั้งระบบพร้อมเดินสายในห้องปฏิบัติการ วิทยาลัยโปลีเทคนิค จำนวน 6 ห้อง 356 เครื่อง 
68.  ติดตั้งระบบพร้อมเดินสายในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชธานี จำนวน 2 ห้อง 120 เครื่อง
69.  ติดตั้งระบบร้านเกมพร้อม Server แยกเส้นเน็ตเส้นเกมส์ ร้าน ฟิวอินเตอร์เน็ต จำนวน 25 เครื่อง 2 คู่สาย  ความเร็ว 30 Mbps + SVIA
70.  ติดตั้งระบบประชาสัมพันธ์ ศูนย์ฝีมือพัฒนาแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
71. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ร้านเจริญเครื่องครัว พื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 32 ตัว
72.  ติดตั้งระบบร้านเกมเครื่องคุมร้านและเครื่องบริการ ร้าน TT เน็ต จำนวน 12 เครื่อง 
73. ติดตั้งระบบ Wriless Outdoor EnGenius WDS จำนวน 5 ตึก จำนวน 5 ตัว โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์  ปี 2554
74. ติดตั้งระบบ Access Point ร้านอาหาร บางเวลา อำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธา่นี
75. ติดตั้งระบบ Access Point  แมนชั่น โพธิ์ทอง หลังโปลีเทคนิค จำนวน 36 ห้อง
76. ติดตั้งระบบ Server แยกเส้นเน็ตเส้นเกมส์ ร้าน ต้นฝ้ายอินเตอร์เน็ต จำนวน 35 เครื่อง 2 คู่สาย  ความเร็ว 20 Mbps
77. ติดตั้งระบบร้านเกมส์เป็นระบบ Dieskless for Linux  ร้าน ปลื้ม.Net จำนวน 12 เครื่อง 1 คู่สาย Fiber2U ความเร็ว 20 Mbps
78. ติดตั้งระบบไฟฟ้า 48 จุดพร้อมกล้องวงจรปิด 4 ตัวดูผ่านระบบมือถือ ร้านบูชาพระไอศยา
79. ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์จำนวน 10 ชุดที่แขวงจำปาสัก กองคลัง ประเทศลาว
80. ปรับปรุงระบบสายสัญญาณเครือข่าย Fiber Optic สำนักงานเฝ้าระวังวัฒนธรรม จังหวัดอำนาจเจริญ
81. ปรับปรุงระบบสายสัญญาณเครือข่าย Fiber Optic สำนักงานเฝ้าระวังวัฒนธรรม จังหวัดอุบลราชธานี
^